Region Malesia

Region Malesia

ФОТО: Регион Малесија

Малесија се наоѓа меѓу планинскиот масив Караорман и се протега по изворишниот тек на Црни дрим до хидро-акумулацијата “ Глобочица” и Струшко поле на југозапад.овој регион на исток има медиријански правец на протегање  со највисок врв Орлов Врв на планинскиот масив Караорман (надморска височина 1.800 метри), северно од него се наоѓа врвот Луковски Срт ( надморска височина 1.500 метри), во западниот дел се планинските превои Старечко Седло( надморска височинаод 1.300 метри)...